ЗА ВЪПРОСИ И ПОРЪЧКИ
0895 51 00 77

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИН SLEEPY.BG 

 

I. ПРЕДМЕТ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между „МАТРАЦИ.БГ“ ООД, гр. Русе 7008, ул. Бели Лом, № 13, ЕИК 203147146, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и клиентите, наричани по-долу ПОЛЗВАТЕЛИ, на електронния магазин Sleepy.bg, наричан по-долу „SLEEPY.BG ”.

 

ІІ. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: МАТРАЦИ.БГ“ ООД

2. Седалище и адрес на управление: . Русе 7008, ул. Бели Лом, № 13

3. Адрес за упражняване на дейността: . Русе 7008, ул. Бели Лом, № 13

4. Данни за кореспонденция: . Русе 7008, ул. Бели Лом, № 13. , тел: +359 895 51 00 77  

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 203147146

6. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 1405574 / 26.08.2014

 

7. Надзорни органи:
(1) Комисия за защита на личните данни
Адрес: гр. София, ул. "Иван Евстатиев Гешов" № 15,
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: [email protected], [email protected]
Уеб сайт: www.cpdp.bg

(2) Комисия за защита на потребителите
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6,
тел.: 02 / 980 25 24
факс: 02 / 988 42 18
гореща линия: 0700 111 22
Уеб сайт: www.kzp.bg

(3) Онлайн решаване на спорове

При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС

8. Регистрация по Закона за данък върху добавената стойност № BG 203147146

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА Sleepy.bg

SLEEPY.BG e електронен магазин, достъпен на адрес в Интернет www.sleepy.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от SLEEPY.BG мебели, матраци и други стоки, включително следното:

1. Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на SLEEPY.BG и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация;

2. Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с SLEEPY.BG чрез интерфейса на страницата на SLEEPY.BGдостъпна в Интернет;

3. Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоките, предлагани от SLEEPY.BG;

4. Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с SLEEPY.BGсъгласно поддържаните от SLEEPY.BG начини за разплащане.

5. Да получават информация за нови стоки, предлагани от SLEEPY.BG;

6. Да преглеждат стоките, техните характеристики, цени и условия за доставка;

7. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на SLEEPY.BG в Интернет;

8. Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за стоките, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо;

9. Да осъществяват достъп до настоящите общи условия;

Доставчикът доставя стоките и гарантира правата на Ползвателите, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право критерии и условия.

Ползвателите сключват договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от SLEEPY.BG чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет на адрес www.sleepy.bg или друго средство за комуникация от разстояние. По силата на сключения с Ползвателите договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса стоки. Ползвателите заплащат на Доставчика възнаграждение за доставените стоки съгласно условията, определени на SLEEPY.BGи настоящите общи условия. Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на SLEEPY.BG в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателите стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчикът на страницата на електронния магазин и съгласно настоящите общи условия. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, освен когато изрично е посочено, че е включена в цената на съответната стока.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. Предполага се, че електронните изявления, извършени от Ползвателите на сайта, са извършени от лицата, посочени в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

 

IV. ИЗПОЛЗВАНЕ НА SLEEPY.BG

Създаване на потребителски профил

За да използва Sleepy.bg за сключване на договори за покупко-продажба на стоки, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които електронният магазин изисква регистрация. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика. С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и "Регистрация",Ползвателят декларира, че е запознат с тези общи условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. За да използва пълната функционалност на електронния магазин на ДоставчикаПолзвателят се задължава да извърши регистрация в сайта на електронния магазин. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адресДоставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес. Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателят, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчикът на посочения от Ползвателят нов Основен контактен електронен адрес.Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адресДоставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

 

 

V. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в SLEEPY.BGДоговорът се сключва на български език.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Този договор се счита за сключен от момента на извършване на регистрация на Ползвателя при Доставчика. Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателят чрез интерфейса на Доставчика и потвърждение по телефон.

За сключването на този договор и за сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

В рамките на 24 часа от заявяване на поръчката, в работно време; от понеделник до петък, от 8:00 до 20:00 часа; събота и неделя, от 10:00 до 18 часа Ползвателите получават обаждане от служител на Доставчика. С това обаждане Ползвателите ще бъдат още веднъж изрично информирани за крайната продажна цена на поръчания чрез SLEEPY.BG продукт, включително за точната стойност на доставката, сроковете на доставка и за наличността на продукта, с цел избягване на всякаква неяснота или заблуждение.

По време на телефонния разговор със служителя на Доставчика, който се е свързал с Ползвателя, последният може да се откаже от заявената чрез SLEEPY.BG поръчка, като ясно и изрично изрази това свое желание. Отказът може да бъде направен и преди получаване на обаждането за потвърждение, пред служител на Доставчика на телефон: 0895 51 00 55, или по електрона поща [email protected]

Условие за сключване на договора за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите е потвърждаването на поръчката от Ползвателя по телефон съгласно горната процедура.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.

Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:

1. Извършване на регистрация SLEEPY.BG и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в SLEEPY.BG;

2. Влизане в системата за извършване на поръчки на SLEEPY.BG чрез идентифициране с име и парола;

3. Избиране на една или повече от предлаганите стоки на SLEEPY.BG и добавянето им към списък със стоки за покупка;

4. Предоставяне на данни за извършване на доставката;

5. Избор на способ и момент за плащане на цената.

6. Потвърждение на поръчката, включително след телефонно обаждане от страна на Доставчика;


Доставка

Стоките се доставят на получателите на ръка срещу подпис, като по-големите пратки (по преценка на лицето извършващо доставката) се доставят до входа на сградата. При невъзможност или затруднение за връчване лично на адресата, пратките се връчват както следва: 1. за служебен адрес – на лице с месторабота на адреса, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. 2. за домашен адрес – на член на домакинството, като се отбелязва името на лицето, получило пратката. При невъзможност за връчване на пратката, не по вина на Доставчика или куриера, лицето, извършващо доставката, се обажда на посочения от клиента телефон за контакт, за да бъде уточнено от кой офис на куриера Ползвателят може да получи поръчката. При невъзможност за връчване на пратката не по вина на Доставчика или куриера и невъзможност да се установи контакт с Ползвателя, договорът за продажба от разстояние автоматично се прекратява.

Доставката е до входа. Доставчикът не се задължава да качва стоката до етажа на клиента. Стоката се приема и предава на входа на блока или къщата.  

Заплащане

Ползвателят може да заплати цената на поръчана стока, като използва по свой избор една от изброените в Кошницата възможности за доставка и плащане. Ако Ползвателят избере опцията за доставка с куриер и плащане с Наложен платеж, той трябва да заплати цената на поръчаните артикули, при получаването на стоката. В случай на закупуване на стока с 30% капаро, Ползвателят се задължава да заплати сумата по капарото по банков път към сметката на Доставчика, след което дължи остатък в размер на 70% при получаването на поръчаните стоки.

В случай, че стойността на поръчката на Ползвателя е равностойна или надвишава 15 000 лв., плащането се извършва само чрез банков превод или внасяне по банкова сметка на Доставчика.

 

VI. ОСОБЕНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Правилата на настоящия раздел VI от тези общи условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба или при регистрацията в SLEEPY.BG, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2011 година.

Основните характеристики на стоките, предлагани от Доставчикът са определени в профила на всяка стока на сайта на SLEEPY.BG.  Снимките са илюстративни и Доставчика не носи отговорност в случай на разминаване в цветовете и моделите. 

Цената на стоките с включени всички данъци се определя от Доставчикът в профила на всяка стока в сайта на SLEEPY.BG. Стойността на пощенските, транспортните разходи и разходите за монтаж на мебелите, невключени в цената на стоките, се определят от Доставчикът и се предоставя като информация на Потребителите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всяка една от стоките в сайта на Доставчика на SLEEPY.BG;

При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

- При обобщаване на цялата поръчка на Потребителя и нейното потвърждаване;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определя в настоящите общи условия, както и информацията, предоставена на Потребителя в сайта на Доставчика. Информацията е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика на SLEEPY.BG преди сключването на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните стоки в сайта на Sleepy.bg. Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Ползвателите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата Sleepy.bg или електронна поща

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка. Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Право на отказ от договора

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес: http://sleepy.bg/obshti-uslovia или друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна в настоящите общи условия.

За да бъде приет върнатия продукт е нужно: (1) Потребителят да изпрати е-мейл от е-мейла, с който e направена поръчката, на адрес: [email protected], в който да посочи номера на поръчката, кода/овете на върнатия/те продукт/и и да уточни начина на връщане от Доставчика към него на платената от него сума и ако е нужно да посочи IBAN и (2) да изпрати продукта на Доставчика по куриер за сметка на потребителя . Доставчикът следва да получи продукта с неговите оригинални етикети, без индикации, че стоката е била употребявана от клиента, без да е повредена или третирана по какъвто и да било начин и при съблюдаване на всички други условия на от Закона за защита на потребителите, заедно с касовата бележка, стоковата разписка, етикета на продукта и опаковката. В случай, че е била издадена фактура, е необходимо да бъде върната и тя.

Правото на отказ не се прилага в следните случаи:

1. за доставка на матраци, които са с нарушена опаковка и/или които имат специфичен начин на опаковане и които след разпечатването си не могат да бъдат възстановени в предходното състояние;

2. за доставка на стоки, изработени по поръчка на потребителя или съобразно неговите индивидуални изисквания;

3. за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

4. за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;

5. за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени;

6. продукти в промоция, OUTLET продукти;

Когато Доставчикът не e изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в Закона за защита на потребителите, Потребителят има право да се откаже от сключения договор в срок до една година и 14 дни, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията е предоставена на потребителя в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. Потребителят има право да отправи изявлението за отказ по този член директно пред Доставчика чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика на адрес https://sleepy.bg/page/return

Когато потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, Доставчикът възстановява всички суми, получени от потребителя, като от тях се приспадне таксата за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми само по банков път на посочена от Потребителя банкова сметка.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за изпращане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

* Разопакован матрак, който е със сгрешен размер или модел по вина на клиента не подлежи на подмяна.

В случай на упражняване на право на отказ от договора за стоки, които представляват мебели, Потребителят е задължен да заплати всички разходи за демонтаж на мебелите и връщането им в склад на Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време на срока за отказ от договора.

Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на потребителя докато не получи стоките или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Потребителя чрез сайта на Доставчика. В случай че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на Доставчика. Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки, той е длъжен да уведоми за това потребителя и да възстанови платените от него суми.

Потребителят и Доставчикът се съгласяват, че изискванията за предоставяне на информацията, предвидена в Закона за защита на потребителите ще бъдат спазени, ако предоставянето им е извършено на лице или електронен адрес, за което според обстоятелствата може да се направи извод, че ще предаде информацията на Потребителя – страна по договора.

За дезинфекция и преопаковане на аксесоари - възглавници и протектори за матраци клиента е длъжен да заплати 20 лв за всеки необходим продукт.

VII. ПРОМОЦИОНАЛЕН ПРОБЕН ПЕРИОД

Тридесет дневният промоционален пробен период важи само при закупуването на матраци Sleepy - касаещ тест на размера и твърдостта на артикула.

* Закупен матрак Sleepy може да бъде заменен само за друг модел матрак Sleepy.

Промоционалният пробен период цели клиента да получи поръчаната от него стока и да сравни дали размера съвпада с необходимия и дали твърдостта на матрака / възглавницата отговарят на желаната от клиента твърдост.
Не бързайте да разопаковате/разпечатвате артикула ако забележите, че има разминаване в размера или степента на твърдост не е тази която търсите.

В рамките на 30 календарни дни от момента на получаването на стоката, можете да върнете или замените неизползваната стока с касовата бележка или друг счетоводен документ. Ако е в оригиналната опаковка, ще ви възстановим заплатената сума. Ако матрака / топ матрака е машинно вакумиран и рулиран, 30 дневния тест период важи при условие, че опаковката е внимателно разопакована и матрака не е напускал найлоновата среда. За рулираните матраци, ако целостта на опаковката е нарушена, но артикула не е употребяван, ще получите ваучер за покупки в онлайн магазина на стойност, равна на заплатената сума, като от нея ще бъдат приспаднати разходите за преопаковане в размер на 30 лева.

Не приемаме връщане на артикули с изменен търгоски вид, разопакован текстил за спалня, спално бельо, завивки, възглавници, протектори за матраци, разопаковани детски матраци, разопаковани топ матраци. Заплатените суми за събиране на стоки, монтаж и транспорт не се възстановяват. Доставчикът си запазва правото да откаже замяна или връщане по своя преценка.

Транспортните разходи по връщането на тествания продукт, и по получаването на новия артикул и всякакви други разходи по връщането на Стоката са изцяло за сметка на Потребителя. До момента на обратното предаване на Стоката от страна на Потребителя на Доставчика, рискът от случайното и погиване или повреждане се носи изцяло от Потребителя.

Поставената от производителя оригинална опаковка на Стоката да не е отваряна и целостта й да не е нарушена, както и да не е нарушена целостта на поставените от Доставчика защитни стикери и други означения.При неизпълнение на посочените условия Доставчикът запазва правото си да откаже да приеме върнатата Стока и съответно да не възстанови пълния размер на заплатените от Потребителя суми.

* Промоционалният тест период не важи за продукти със знак OUTLET, преоценени и разопаковани продукти.

VIII. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок. Ако срокът не е изрично уговорен между страните при сключването на договора, Доставчикът доставя и предава стоката в разумен срок, но не по-късно от 2 месеца.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.

В случай че Ползвателят е избрал да заплати стоката с наложен платеж, договорът за продажба от разстояние се счита за прекратен в следните случаи:

Ползвателят не заплати фактурата на куриера в момента на доставката.

Ползвателят е посочил неверен или неточен адрес или едновременно не е на посочения адрес в деня на доставката и не отговаря на телефоните, посочени за контакт, за да се договори с куриера за получаването на доставката

 

IX. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Доставчикът е подал заявление за регистриране като администратор на лични данни с номер 1405574 / 26.08.2014.

С приемането на настоящите общи условия Ползвателят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие, предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Доставчика и упълномощени от него трети лица за целите на коректното изпълнение на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчаната стока, за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от Доставчика, за маркетингови и рекламни цели и анализи на Доставчика, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от Доставчика, както и за други допустими от Закона за защита на личните данни цели.

Личните данни, които Доставчикът събира задължително от клиентите си, във връзка с обработване и доставка на поръчките им, са посочени във формуляра за регистрация и в Кошницата при поръчка. Ползвателят доброволно предоставя  и той може по всяко време да получи информация за използването и обработването на личните му данни.

Доставчикът не предоставя личните данни на потребителите си на трети лица, извън изрично упоменатия по-горе случай на доставка на поръчки и предвидените в закона случаи, и предприема всички необходими мерки за тяхната защита.

Доставчикът няма достъп до картови данни, както и до автентикационните данни при разплащане с кредитна или дебитна карта или чрез сметка в ePay.bg, и по никакъв начин не ги регистрира или съхранява. Достъп до тях имат съответно банката-издател на карата на клиента, ePay.bg и Банковата организация за разплащане с използване на карти в България - Борика. Те гарантират сигурността на данните на клиента.

Предоставянето на лични данни е задължително само за поръчка на продукти в онлайн магазина. Сайтът може да бъде разглеждан от ползвателите свободно, без да е необходима регистрация. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени при поръчка, са отбелязани със звездичка.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената "Процедура за изгубени или забравени имена и пароли", достъпна на адрес   http://matraci.bg/customer/account/forgotpassword/

В случай, че Ползвателят се е абонирал доброволно за информационния бюлетин, Доставчикът има право да му изпраща бюлетин на предоставения е-мейл адрес. Ползвателят може по всяко време да се откаже от получаването му чрез натискането на линка за отписване от бюлетина в получения имейл.

Бисквитките са незабележими документи, които временно се съхраняват на твърдия ви диск и позволяват на SLEEPY.BG да идентифицира вашия компютър следващия път, когато посетите сайта. SLEEPY.BG използва 'бисквитки' само за да събере информация относно използването на нашия уебсайт.

 

X. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми в срок до 7 дни по подходящ начин всичкиПолзватели на SLEEPY.BG, които имат регистрация. Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му едномесечен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Доставчикът публикува тези общи условия на адрес: https://sleepy.bg/page/terms-policy заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

XI. ПРЕКРАТЯВАНЕ

Настоящите общи условия и договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

  • 1. при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
  • 2. по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
  • 3. едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
  • 4. при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
  • 5. при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
  • 6. в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай прекратяването се отнася само до отделния договор за продажба на конкретната стока от електронния магазин.

 

XII. ДРУГИ

Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.

За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.

Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.

 

Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на 01.02.2017г.

Сравнение на продукти